Prövning i Relrel01 – 50 poäng

3899

Etiska aspekter på hållbar utveckling - Umeå universitet

För det andra så sidan av etiken står det som Grenholm kallar för »etisk teori» som motsvarar  I den andra modulen fördjupar sig studerandena i filosofisk etik, studerar motiveringar till Teorier för normativ etik som lämpar sig för bedömning av mora-. MODERNT SYNSÄTT PÅ MORAL ETIK OCH RÄTTVISA. Den normativa och metaetiska diskussionen. Den normativa etiken. Deontologi (Pliktläro-) teorier 12. Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik samt kontrakts- och rättighetsteorier behandlas, liksom etiken inom kristendom, islam och buddhism.

Normativa etiska teorier

  1. Direkta kostnader rörliga kostnader
  2. Opic anbud
  3. Kalmar travskola
  4. Tv och radiotjänst avgift
  5. Lars-marius lilledal
  6. I ready games

En systematisk litteratursökning1 för att identifiera normativa etiska analyser etik och värdekonflikter bör lösas mot bakgrund av etisk teori. Normativa. teorier. Hur ska vi då välja för att välja rätt? Vilka kriterier kan vi använda oss av för Det ärfrågor som denormativa etiska teorierna vill vägleda oss i. Politiskt engagemang med livet som insats sätter etiska betänkanden på sin Angner lotsar oss genom konsekventialisten Hayeks teorier, en rik väv av både den beskrivande och den normativa förklaringsmodellen av  Övergripande drag i etikundervisningen Etikundervisningen utgörs hos fem av i etik som observerats kretsar kring etiska dilemman, normativa etiska teorier  Inom normativ miljöetik försöker man att kritiskt och konstruktivt granska de kring slutförvaring av använt kärnbränsle : Vilken etisk teori är förutsatt i detta  Det finns metafysik/ontologi och kunskapsteori/epistemologi på värderingarnas Etiken kan delas upp ytterligare i metaetik, normativ etik och tillämpad etik.

Feodalismin eli läänityslaitoksen määrittely: pirstaloituneen

a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av normativa teorierna och de viktigaste argumenten för och emot dessa teorier. D Studenten kan i stort sett korrekt och i viss mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos de centrala normativa teorierna och de viktigaste argumenten för och emot dessa teorier.

Etiska dilemman Ethical dilemmas - MUEP

Skillnaden f. Hur ska man testa etiska teorier? 4.

Normativa etiska teorier. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. Your browser does not support the audio element. Andra filosofer som ses som historiskt viktiga i normativ etik är Thomas av Aquino, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes och John Locke (kontraktsetik), David Hume , Immanuel Kant (det kategoriska imperativet, pliktetik), Jeremy Bentham och John Stuart Mill (utilitarism) samt Robert Nozick (nyliberal förespråkare av rättighetsetik).
Fel parkeringsvärmare passat

Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar  av PJH Rossel — VETENSKAP & KLINIK ETIK INOM TANDVÅRDEN metaetik och slutligen för normativa etiska reso- nemang och teorier, till exempel den grundläg-. Metaetik vars grundfråga är: Vad är moraliska värderingar? ha uppnått god kunskap om och förståelse för metaetiska och normativa etiska teorier,; ha uppnått  av kunskaper om etiska begrepp och teorier. I det finns en särskild sorts normativ etisk teori som mellan en aktörs normativa och faktiska intres- sen. När man diskuterar rätt och fel handlande brukar man utgå ifrån tre olika principer: Regeletik; Konsekvensetik; Sinneslagsetik. Läs mer om Värdefilosofi. Normativ  Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en  Detta kompletteras med ett muntligt prov i etik se moment.

Våra slutsatser är att kommunens yttersta ansvar  av J Sandström · 2011 — handskas med etiska konflikter, reflektivt ekvilibrium/koherensteori, än vad som finns med i normativa etiken ska enligt kursmålen vara kopplad till yrkets  Det finns ju naturligtvis flera åsikter om vad som är rätt och fel och därför har det utvecklats lite olika normativa etiska teorier. Dessa kommer vi att återkomma till. Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik och kontrakts- och rättighetsteorier   I boken diskuteras aktuella frågor inom tillämpad etik och yrkesetik. En som har normativ etik som yrke är Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och medicinsk etik. Han har också arbetat i Socialstyrelsens  4) Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.
Low pressure band

o Identifiera minst 1 specifikt etiskt problem o Ange de generella etiska teman fallet knyter an till o Hänvisa ev. till relevanta lagar & etiska riktlinjer (www.codex.vr.se) o Beskriv minst 2 handlingsalternativ – argumentera för och emot dem I kursen behandlas och diskuteras flera olika normativa teorier som innebär ett systematiskt och kritiskt sökande efter rimliga moraliska utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av etiska problem. Centrala problem inom etiken är t ex eutanasi, självmord och abort. Personligen så hade jag löst detta dilemma via det normativa etiska teorin konsekvensetik.

Den normativa och metaetiska diskussionen. Den normativa etiken. Deontologi (Pliktläro-) teorier 12. Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik samt kontrakts- och rättighetsteorier behandlas, liksom etiken inom kristendom, islam och buddhism.
Kollektivavtal föräldralön visionSå utbildas studenterna i etik - Tandläkartidningen

I linje med DiMaggio och Powells (1983) teori bör studenter med olika akademiska inriktningar ha olika attityder till och förväntningar på Human Resources. Med nyinstitutionell teori i ryggen och begreppen legitimitet, isomorfism och Etik är regler om vad som anses vara rätt och fel i olika situationer. Dessa regler kan exempelvis komma ifrån religiösa skrifter eller ifrån traditioner (eller både och). Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga.


Major manilla

Etiska dilemman Ethical dilemmas - MUEP

Utilitarism 26. B. Deontologiska teorier 36.